TELEFON HOTLINE     +385 (0) 21 / 66 00 39
/

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 1. PREDMET

1.1. Ovim Uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između Cro Cloud brand of Intermedia Heroes d.o.o, Masarykova 15, 10000 Zagreb, OIB:01124760942 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge) kao davatelja usluga (u daljnjem tekstu: Usluga) s jedne strane i korisnika usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.

1.2. Davatelj usluga se obvezuje Korisniku pružiti izabrani paket usluga.

1.3. Uvjeti korištenja se primjenjuju na sve usluge dostupne na internet stranici www.cro-clud.com. Odabrana usluga iz ponude od strane Korisnika smatra se sastavnim dijelom ovog Ugovora.

1.4. Karakteristike i paketi odabranih usluga javno su dostupni na internet stranici www.cro-cloud.com. i smatraju se sastavnim dijelom Ugovora.

1.5. Na zahtjev Korisnika, Davatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge ponude, bez potrebe za sklapanjem aneksa Ugovora. Za dodatno pružene usluge vrijede jednako sve odredbe ovog Ugovora.

 1. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

2.1. Cjenik svih usluga koje Davatelj usluga pruža su javno dostupne na www.cro-cloud.com, i smatraju se sastavnim dijelom Ugovora.

2.2. Davatelj usluga će za Korisniku dostaviti račun uza pružanje usluga, a Korisnik se obvezuje platiti ga avansno. Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, Davatelj usluge će elektroničkim putem dostaviti  račun za dogovorene usluge na kojem će biti jasno izražene cijene usluge, na koji se period usluge odnose, koja je jedinična cijena usluga, iznos poreza, datum dospijeća plaćanja.

2.3. Izuzetak su računi za eventualno prekoračenje po potrošnji resursa iz paketa koji se šalje naknadno.

2.4. Korisnik se obvezuje namiriti iznos s računa u roku dospijeća.

2.5. U slučaju da račun nije namiren do dospijeća, Davatelj usluga će odrediti drugi rok i obavijestiti Korisnika. Ukoliko račun nije namiren ni nakon drugog roka, Davatelj usluga će odrediti treći rok i obavijestiti Korisnika, te privremeno prekinuti pružanje usluga do namire računa. Ako račun nije namiren ni nakon trećeg roka, Davatelj usluga ima pravo otkazati ugovor odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.

2.6. Davatelj usluge se obavezuje dostaviti ponudu za produženje usluge minimalno 15 dana prije isteka aktivne usluge elektroničkim putem.

 1. OPĆE ODREDBE

3.1. Ugovor se sklapa na daljinu i na njega se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu od Članka 36. do Članka 55.

3.2. Davatelj usluga od Korisnika prikuplja određene podatke u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora i to: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), ime i prezime, OIB, adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik podatke daje dobrovoljno te je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu,  jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Ukoliko Korisnik uskrati tražene podatke posljedica je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.

3.3. Korisnik je obvezan o svakoj promjeni podataka o Korisniku, navedenih u Zahtjevu obavijestiti Davatelja usluga bez odlaganja, elektroničkim ili pisanim putem, najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene te snosi punu odgovornost za svu štetu nastalu uslijed neispunjenja ove obveze.

3.4. Davatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

 1. a) ako je podnositelj  zahtjeva  maloljetna  osoba, osoba  kojoj  je  sukladno  važećim  propisima  oduzeta poslovna  sposobnost  ili  je  ograničene  poslovne  sposobnosti,  a  nema  prihvatljivo  odobrenje  zakonskog zastupnika, odnosno ukoliko pravo na zastupanje nije pravno valjano i kao takvo neprihvatljivo za prihvat Zahtjeva;
 2. b) ako postoji osnovana  sumnja  da  podaci  iz o  identitetu  fizičke  osobe  podnositelja  zahtjeva,  pravnoj  osobnosti  ili  identitetu  pravne  osobe,  platežnoj sposobnosti ili podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje, nisu istiniti ili točni;
 3. c) ako je Davatelj usluga već  raskinuo  pretplatnički  odnos  s  podnositeljem  zahtjeva  zbog  povreda  ugovornih  obveza  od  strane Korisnika ;
 4. d) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga;
 5. e) u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Ugovorom.

3.5. Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.

3.6. Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.

3.7. Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.

3.8. Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.

3.9. Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.

3.10. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

3.11. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju, transfer ili produženje bilo koje domene Korisnik izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:

 1. a) Korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,
 2. b) da je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,
 3. c) da je odgovoran za svaku zlouporabu domene,
 4. d) ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Korisniku,
 5. e) naziv domene Korisniku ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,
 6. f) da je dužan redovito obavještavati Davatelja usluga o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka,
 7. g) Korisnik nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu,
 8. h) Korisnik ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,
 9. i) registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema važećem cjeniku Davatelja usluga,
 10. j) sve obavijesti vezane uz registraciju, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene Davatelj usluga slati će 30 dana prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,
 11. k) domena se neće registrirati ili produljiti dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju ili produljenje,
 12. l) ukoliko korisnik nije na vrijeme uplatio naknadu za registraciju domene Davatelj usluge nije odgovoran ukoliko Korisnik izgubi domenu
 13. m) Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,
 14. n) ako Korisnik registrirane domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se,
 15. o) kod narudžbe transfera domene Davatelj usluge ne može jamčiti provedbu transfera ukoliko iz nekog razloga bivši registar odbije transfer ili bivši korisnik ne potvrdi autorizaciju za transfer. Transfer domene Davatelj usluge će odbiti ukoliko do isteka domene preostalo manje od 15 dana.

3.12. Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza ugovora od strane Korisnika, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.

3.13. U slučaju nastanka štete Korisniku uzrokovane običnom nepažnjom, odgovornost Davatelja usluga ograničena je na običnu štetu do maksimalnog iznosa zbroja mjesečnih naknada plaćenih od strane Korisnika za Uslugu u prethodnih 6 (šest) mjeseci prije nastanka štetnog događaja, dok je u potpunosti isključena odgovornost Davatelja usluga za indirektnu štetu Korisniku kao što je negativna šteta ili izmakla korist, neimovinska šteta, gubitak podataka ili potraživanje trećih strana.

3.14. Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:

 1. a) kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti;
 2. b) radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti;
 3. c) hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu;
 4. d) greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika;
 5. e) problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga;
 6. f) problema izvan nadležnosti Davatelja usluga;
 7. g) utjecaja više sile.

3.15. Korisnik izjavljuje da će prijave vezane uz umanjenje iznosa računa prijavljivati isključivo pismenim putem kroz korisničku zonu Korisnika, ukoliko je prijava izvršena nekim drugim načinom smatrat će se nevažećom.

 1. POSEBNE ODREDBE ZA KORISNIKA

4.1. Korisnik je isključivo odgovoran za primjenu i provedbu svih potrebnih mjera radi čuvanja tajnosti i sigurnosti korisničkog imena i zaporki koju mu je Davatelj usluga dodijelio u svrhu korištenja korisničkih stranica, odnosno Usluge, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i ovim Uvjetima.

4.2. Ako Korisnik posumnja ili sazna da je njegovo korisničko ime i/ili zaporka, kompromitirani, to jest da je istima ostvaren neovlašteni pristup i/ili korištenje, obvezan je o tome odmah obavijestiti Davatelj usluga bez odlaganja.

4.3. Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na serveru i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.

4.4. Korisnik je isključivo odgovoran za svako postupanje i svaku aktivnost u vezi s osobnim i drugim podacima svojih Klijenata koje prikuplja i pohranjuje korištenjem Usluge.

4.5. Korisnik se obvezuje da nijedan njegov korisnički račun neće zauzeti više resursa od onih koji su mu dodijeljeni u njegovom paketu (procesor, radna memorija, mrežni I/O resursi, disk I/O resursi, broj datoteka, broju konekcija).

4.6. Korisnik se obvezuje Davatelju usluge da sadržaj koji prenosi i pohranjuje putem Usluge neće sadržavati:

 1. a) sadržaj koji krši važeće propise Republike Hrvatske;
 2. b) sadržaj koji je neetičan ili nemoralan (koji primjerice širi mržnju i netoleranciju, ili sadrži bilo kakav oblik pornografije i sl.);
 3. c) sadržaj koji sadrži viruse ili slične štetne računalne programe;
 4. d) sadržaj koji je namijenjen kriminalnim aktivnostima ili organizacijama;
 5. e) sadržaj koji predstavlja povredu prava trećih, uključujući ali ne ograničeno na patente, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva, programe i upute o hakiranju, ili pozivanju na ilegalne aktivnosti.

4.7. Korisnik se obvezuje Davatelju usluge da korištenjem Usluge neće:

 1. a) nanijeti ili pokušati nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani;
 2. b) dijeliti neograničene količine mail računa, pružati besplatni web hostinga i/ili besplatni email hosting trećim osobama;
 3. c) zlonamjerno trošiti neograničen promet ili onemogućavati ugodan rad ostalim korisnicima servera;
 4. d) pokretati samostalne procesa sa serverske strane (Deamona) ili pokretati bilo koje vrste procesa koji rade na principu servera;
 5. e) bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivati ranjivost sustava, zaobilaziti sigurnosne mjere, krivotvoriti dokaze o izvornosti prometa, nadzirati, mijenjati ili brisati podatke, ili preopteretiti računalni ili mrežni sustav;
 6. f) koristiti piratske/warez skripte, Image Hosting skripte, skripte za automatsko surfanje PTC/PTS/PPC, skripte za dijeljenje sadržaja, Proxy skripte, IRC skripte/Botovoe, Chat skripte, Shoutcast skripte;
 7. g) koristiti Uslugu za slanje neželjene pošte – SPAM.
 1. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

5.1. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i stupa na snagu s datumom narudžbe usluga, a prestaje sa otkazivanjem usluge ili istekom usluge.

5.2. Prihvat Zahtjeva Korisnika od strane Davatelja usluga smatra se sklapanjem ugovora s obje strane. Nakon toga, Korisniku će u najkraćem roku biti omogućeno korištenje Usluge sukladno odabranom paketu.

5.3. U slučaju da je od stupanja ugovora na snagu prošlo manje od 30 dana, ugovorne strane mogu raskinuti ugovor bez otkaznog roka. Uz uvjet da nije prekršio ugovor, Korisnik u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenih sredstava, umanjen za eventualni trošak izvršenih usluga  Davatelja usluga.

5.4. Bilo koja ugovorna strana može otkazati ugovor slanjem pisane obavijesti (email, telefaks, pismo) drugoj ugovornoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju otkaza ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.

5.5. Strane se neće smatrati odgovornima za neispunjenje svojih obveza, te za štete koje su povezane s tim neispunjenjem, ako je neispunjenje nastalo kao posljedica događaja više sile.

5.6. U slučaju nepodmirenja dospjele novčane obveze niti nakon trećeg roka dospijeća iz točke 2.5. ovih Uvjeta, Davatelj usluge ima pravo raskinuti ovaj Ugovor pisanom obaviješću s trenutnim učinkom.

5.7. Davatelj usluge ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom u slučaju da Korisnik ne postupa u skladu s člankom 4.5., 4.6. ili 4.7. ovih Uvjeta.

5.8. U slučaju raskida Ugovora sukladno stavku 5.6. i 5.7. ovog članka, Davatelj usluge neće odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku uslijed takvog raskida Ugovora.

5.9. Korisnik je obvezan platiti sve naknade za Usluge pružene do dana prestanka Ugovora.

5.10. Davatelj usluge nije obvezan čuvati podatke, datoteke i baze podataka smještene na poslužitelj od Korisnika u slučaju otkazivanja usluge.

5.11. Ugovor može prestati važiti i u ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima.

 1. NADLEŽNOST

6.1. Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

6.2. Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumnim putem, u protivnom je nadležan sud u Zagrebu.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Ugovor čini cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Ugovor zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana.

7.2. Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije potpisivanja Ugovora opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.

7.3. Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor.

7.4. Ugovorne strane potvrđuju da su prije potpisivanja Ugovora imale mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom, i da je svaka odredba Ugovora čitljiva i jasna.

7.5. Na sve međusobne odnose koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se na odgovarajući način važeći propisi Republike Hrvatske.

7.6. Ovi Uvjeti objavljeni su službenim internetskim stranicama Davatelja usluge www.cro-cloud.com.

7.7. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu te se primjenjuju od dana objave na službenim internetskim stranicama Davatelja usluge

7.8. Davatelj usluge zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja o čemu će pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti Korisnika objavom na službenim internet stranicama Davatelja usluge.

Na dan 21.01.2017.

www.cro-cloud.com brand of Intermedia Heroes d.o.o.
Masarykova 15
10 000 Zagreb
OIB: 01124670942